Protecció d’infraestructures

Els animals utilitzen en molts casos infraestructures tals com torres elèctriques, telefòniques, armaris, quadres elèctrics, estacions de bombeig o qualsevol altre infraestructura per a guarir-se, dormir o inclús criar. Aquest pot comportar perills, tant per als propis animals com per les estructures que estan fent servir.

Curtcircuits, falles als equips, pèrdues econòmiques i afectacions al subministrament, son conseqüències greus que poden evitar-se amb una protecció adequada de les infraestructures. SOMA ofereix un estudi complert de la situació així com solucions concretes i adequades a cada cas.